Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-08| Tháng 02-08| Tháng 03-08| Tháng 04-08| Tháng 05-08| Tháng 06-08| Tháng 07-08| Tháng 08-08| Tháng 09-08| Tháng 10-08| Tháng 11-08| Tháng 12-08|

Tin Biển Tháng 3 Năm 2008 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. To: "Ho^i. HQ DFW" hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Tho^ng bao' Birthday thang' 4 & 5 duoc. to^? chuc' ngay` 4 thang' 5 tai. nha` A/C Le^~ .

  Kinh' goi? Qui' Nie^n Truong? cung` Qui' Anh Chi. Kinh' Me^n' !

  Chung' To^i Tra^n Trong. Kinh' Moi` Qui' Nie^n Truong? cung` Qui' Anh Chi. de^n' chung vui tie^c. Mung` sinh Nha^t. thang' 4 & 5 . Voi' su'. Do^ng` y' cua? Anh Chi. Le^~ . Tie^c. Mu'ng` Sinh Nha^t. duoc. to^? chuc' tai. nha` Anh Chi. Le^~ vao` ngay` gio` nhu' sau:

  Chu? Nha^t. ngay` 4 thang' 5, 2008 (May 4th, 2008)
  luc' 3:30 P.M chie^u`.
  Dia. Chi?: 4620 Friars Lane
  Grand Prairie TX 75052
  Home Phone: (972) 262-0697

  So? di~ Chung' to^i chon. Ngay` 4 thang' 5 de^? to^? chu'c' Sinh Nha^t. Vi` ngay` nay` tuong. tru'ng cho hai thang' 4& 5. Dac. bie^t. Tie^c. Sinh Nha^t. la^n` nay` se~ ra^t' la` vui. Chu'a co' la^n` nao` ma` tie^c. Sinh nha^t, do^ng nhu' va^y`. Co' de^n' 12 Qui' Anh Chi. Sinh Nha^t. vie^n.

  Chuc' Mung` Sinh Nha^t. de^n' Qui' Anh Chi. Thang' 4 & Thang' 5.
  Chi. Duc. 4/1 , Anh Quang 4/23 , Chi. Uye^n? 4/12 , Chi. No~ 4/27 Anh Uye^n? 5/1, Phu Nhan Cmdr Ba' 5/2 , Anh Cuo`ng 5/4 , Anh No~ 5/7 Chi. Mai Huong 5/16, Chi. Trung 5/17 , Chi. Phuong. 5/23 , Chi. Le^~ 5/25

  Kinh' Moi` Qui' NT & Qui' Anh Chi. co^' gang' de^n' tham du'. tie^c. sinh nha^t. cua? Chung' To^i. Su. hie^n. die^n. cua? Qui' NT & Qui' Anh Chi. la` mo^t. nie^m` vui , va` la` nie^m` vinh hanh. lo'n' cho Chung' to^i.

  La' tho' nay` thay the^' Thie^p. Moi`. Chung' To^i cam? o'n Qui' NT & Qui' Anh Chi.

  Thay mat. A/C Le^~ & Sinh Nha^t. Vie^n Kinh' Moi`.

  Kinh' Chao`
  Thanh Ha
  Sunday, March 16, 2008 8:46 PM
  From: "Thanh Hang Nguyen" mcthanhhang@yahoo.com

 2. To: "HQTZDFW Texas" hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Cc: "To Thai" thaito@hotmail.com, "Thuy Thai Nguyen" thuynguyentu@yahoo.com
  Fwd: Thu Cam On cua Chu Tich CD Dallas v/v HQTZ do'ng go'p giu'p do~ an ta'ng ong Vo Van Tu

  Xin chuyen thu cam on cua Chu Tich Cong Dong Dallas den tat ca quy NT quy ACE TZ DFW.

  Trương Văn Côn
  Friday, March 21, 2008 2:29 PM
  From: "mcvancon" mcvancon@yahoo.com


  To: mcvancon@yahoo.com
  Subject: RE: B/C Final chieu 6:00 THU BA Quy ACE HQTZ do'ng go'p giu'p do~ an ta'ng ong Vo Van Tu

  Cam on Anh Co^n va` qui Anh Chi Hai Quan Trung Duong DFW rat nhieu, da the hien tinh dong bao ruot thit trong canh ngat ngheo.

  Dai dien cac Anh Chi Em trong ban quan tri CD NVQG Dallas xin chan thanh ghi on

  Kinh men,
  To Thai
  From: thaito@hotmail.com
  Date: Wed, 19 Mar 2008 14:37:36 +0000

  Tai But : Toi cu~ng da~ l/lac chi Thai Thuy Pho CTCDVN tai Dallas cho biet ngay an tang cho nguoi qua co ong Tu doi lai va`o ngay thu bay 22/3/08, tai Moore Arlington TX


  To: "HQTZDFW Texas" hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Cc: "Dien Tuyet Luong" rosie917@yahoo.com
  [hqtzdfwtx] B/C Final chieu 6:00 THU BA Quy ACE HQTZ do'ng go'p giu'p do~ an ta'ng ong Vo Van Tu

  Kinh Thua Quy NT & quy ACE HQTZ/DFW

  Chu'ng toi TTTB cho den 6:00 chieu toi Thu Ba 18/03/08 chung toi xin TONG KET co nhung gd sau day da dong gop:

  gd Truong Ba Co^n $50.00
  gd Nguyen Huu Tuo`ng $50.00
  gd Le^ Phuc Cuo`ng $50.00
  gd Khuong Huu Ba' $50.00
  gd Nguyen Huu Phuo'c $20.00
  gd Luong Tuyet Die^~n $50.00
  gd Nguyen Huu Duye.t $20.00
  gd Tran Dai Trung $50.00
  gd Pham Huy Hy $50.00
  gd Nguyen Tha`nh Tha^n $20.00
  gd Ho Ngoc Hoa $20.00
  gd Vi Thanh Lie^m $10.00

  Tong cong go'p duoc $440.00

  Toi da b/c final na`y den NT Le^~ro^`i. NT Le^~ cho biet se go?i check de^'n ba` Pho CTich CD Thai Thuy ngay hom nay. Toi cu~ng xin nhac lai nguoi qua co se~ duoc an tang va`o ngay thu nam 20/03/08. Neu co gi sai sot xin quy vi chi giao, va cho biet, xin da ta.

  Cuoc chu 1: Phoi hop voi NT Le^~ chung toi xin khoa so^? HQTD DFW do'ng gop va`o gio phut nay 6:00PM thu ba 18/03/08, ke tu gio phut na`y ai muon giup do ve van de an ta'ng ong Vo Van Tu xin lien lac & goi tha?ng CDVN tai Dallas (qua ba` Tha'i Thu?y, phone 972/412-9440)

  Cuoc chu 2 Nhu~ng gia di`nh da~ ghi danh giup do~ ne^'u chua go?i ngan phieu, chu'ng to^i xin nhac lai, vui lo`ng go?i ve^` tra? cho: NT Do Trong Le^~ la`: (check xin de^` Hoi HQTD/DFW)

  4620 Friars Lane
  Grand Prairie TX 75052
  Phone home : 972/262-0697

  Toi cu~ng da~ l/lac chi Thai Thuy Pho CTCDVN tai Dallas cho biet ngay an tang cho nguoi qua co ong Tu la ngay thu nam 20/3/08, tai Moore Arlington TX

  Thanh that cam on tat ca, mac dau Ong Tu vo'i chung ta chua bao gio quen biet hay gap mat, nhung voi tam long nguoi VN voi nguoi VN, toi nghi~ rang o^ng Vo Van Tu o suoi vang linh thieng se~ pho ho cho tat ca chung ta van dieu nhu y trong cuoc song.

  Tha^n men;
  Truong Ba' Co^n & Do^~ Trong Le^~, TTTB
  Tuesday, March 18, 2008 6:41 PM
  From: "mcvancon" mcvancon@yahoo.com


  To: "HQTZDFW Texas" hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Cc: "Dien Tuyet Luong" rosie917@yahoo.com
  B/C so khoi toi CHU NHAT Quy ACE HQTZ do'ng go'p giup do cho^n cat ong Vo Van Tu

  Kinh Thua Quy NT & quy ACE HQTZ/DFW

  Pho^'i hop voi NT Le^~ chu'ng toi TTTB cho den 6:00 chieu toi Chu Nhat 16/03/08 chung ta da co nhung gd sau day da dong gop:

  gd Truong Ba Co^n $50.00
  gd Nguyen Huu Tuo`ng $50.00
  gd Le^ Phuc Cuo`ng $50.00
  gd Khuong Huu Ba' $50.00
  gd Nguyen Huu Phuo'c $20.00
  gd Luong Tuyet Die^~n $50.00
  gd Nguyen Huu Duye.t $20.00
  gd Tran Dai Trung $50.00
  NT Le^~ cho biet gd Pham Huy Hy $50.00
  So khoi $390.00

  Toi da b/c NT Le^~ toi nay dot so khoi na`y & Chung toi se~ b/c ngay mai & final 6:00 chieu thu Ba 18/03/08. NT Le^~ cho biet se goi cho CD biet. Toi cu~ng xin nhac lai nguoi qua co se duoc chon cat hoac hoa ta'ng ngay thu nam 20/03/08. Neu co gi sai sot xin quy vi chi giao, xin da ta

  Than men;
  Co^n TTTB
  From: "mcvancon" mcvancon@yahoo.com
  Sunday, March 16, 2008 8:39 PM

  Cuoc chu: Ngan phieu nen de nguoi nhan la` Hoi HQTD/DFW

  D/chi NT Do Trong Le^~ la`:

  4620 Friars Lane,
  Grand Prairie TX 75052
  Phone home : 972/262-0697

  Toi cu~ng da~ l/lac chi Thai Thuy Pho CTCDVN tai Dallas cho biet ngay chon cat hoac hoa thieu cho nguoi qua co ong Vo Van Tu la ngay thu nam 20/3/08, chung toi xin gia han ngay tong ket dong gop cua Hoi HQTZ/DFW giup do nguoi qua co cho den han chot la` 6 gio chieu thu ba 18/03/08.


  To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Hoi HQTZ do'ng go'p giup do cho^n cat ong Vo Van Tu qua doi khong than nhan(vo thua nhan)

  Kinh' goi? NT Le^~ cung` Qui' Anh Chi. Kinh' Me^n'!!

  Anh Chi. Lu'o'ng Le^~ Die^n~ ( Kim' Furniture ) xin dong' gop' $50.00.. Cam' o'n Anh Chi. Die^n~.

  Qui' Me^'n!!
  Thanh Hang
  Sunday, March 16, 2008 3:44 PM
  From: "Thanh Hang Nguyen" mcthanhhang@yahoo.com


  Kinh goi anh Trung & quy NT cu`ng quy' ACE HQTZ/DFW

  Va^ng, check xin goi ve NT Le^~ nhu toi da noi chuyen voi NT Le sang nay & Duc HT toi thu 6 & ngan phieu nen de nguoi nhan la` Hoi HQTD/DFW de tra'nh chuyen thue ma phien phuc cho NT Le^~ sau na`y.

  Xin nhac lai:D/chi NT Do Trong Le^~ la`:

  4620 Friars Lane
  Grand Prairie TX 75052
  Phone home : 972/262-0697

  Toi cu~ng da~ l/lac chi Thai Thuy Pho CTCDVN tai Dallas cho biet ngay hoa thieu cho nguoi qua co ong Vo Van Tu la ngay thu nam 20/3/08, chung toi xin gia han ngay tong ket dong gop cua Hoi HQTZ/DFW giup do nguoi qua co cho den han chot la` 6gio chieu thu ba 18/03/08. Xin quy vi tuy nghi $5, 3, 10, 50, 100 .. tuy hoan canh, tu`y long, tu`y y' .. xin cam on quy vi truoc cong viec phu'c thie^n na`y cho 1 nguoi VN khong may man na`y. "Dau xay chin cap phu do, khong bang lam phuc cua cho 1 nguoi" .... Cho den toi thu bay 15/03/08 chung ta da co nhung gd sau day da dong gop:

  gd Truong Ba Co^n $50.00
  gd Nguyen Huu Tuo`ng $50.00
  gd Le^ Phuc Cuo`ng $50.00
  gd Khuong Huu $50.00 (Phu nhan NT Ba' goi to^i to^'i hom qua no'i ai sao toi vayE-mail cua Tien Si KH Loc cung vay, co' gi` them bot toi se dinh chinh sau)

  Tha^n me^'n
  Trương Văn Côn
  mcvancon@yahoo.com


  To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Re: [hqtzdfwtx] Hoi HQTZ do'ng go'p giup do cho^n cat ong Vo Van Tu qua doi khong than nhan(vo thua nhan)

  Kính quý vị,

  Gia đình chúng tôi cũng sẽ đóng góp một phần nhỏ để giúp người bất hạnh.Tuy nhiên đây là việc làm xuất phát tự tâm chứ không dám nghĩ rằng làm phúc.

  Thân kính
  ĐT
  Sunday, March 16, 2008 1:17 AM
  trungt18@yahoo.com


  Kính quý NT và quý ACE,

  Tôi chưa đọc báo nhưng có nghe trên radio, hình như ông ấy vẫn còn ở Medical Examiner và cô Liên ở Moore Funeral kêu gọi phải không ?Đề nghị anh Dục cho biết sẽ gởi tiền đến NT Lễ hay ai ?Có cách nào để giảm thiểu thời gian tính ?

  Thân kính
  Trung
  trungt18@yahoo.com


  Duc & quy ACE TZ/DFW than men

  Moi nghe qua bao chi Ong Vo~ Van Tu qua doi "vo thua nhan" Hoi minh co giup duoc gi` cho ong na`y chon cat khong?

  Than men
  Co^n
  mcvancon@yahoo.com


  To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Re: [hqtzdfwtx] Hoi HQTZ do'ng go'p giup do cho^n cat ong Vo Van Tu qua doi khong than nhan(vo thua nhan)

  Vang, cam on anh Sent via BlackBerry by AT&T

  khloc@yahoo.com
  Sunday, March 16, 2008 1:58 PM


  To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Re: [hqtzdfwtx] HQ giup nguoi VN qua co khong than nhan mo'i qua doi -- D/chi & dthoai NT Le^~ *** chuyen khan cap la`m ngay**%

  Kinh' goi? NT Le^~ cung` Qui' Anh Chi.

  Chung' to^i Le^ Phuc' Cuong` xin ung? ho^. $50.00 Xin Anh Co^n hay NT Le^~ cho biet' check de^` te^n ai???

  Cam' o'n Qui' Anh...
  Thanh Hang
  Saturday, March 15, 2008 2:35 PM
  mcthanhhang@yahoo.com


  NT Le^~ & quy vi than men

  Sau khi noi chuyen voi NTruong Le^~ sa'ng nay to^i rat dong y voi y' cua NT Le^~ la` ai muon giup do bao nhieu xin cho biet phone hoac e-mail cho hoi, neu email tha?ng den NT Le^~ vui long cc cho toi & Duc de duoc tong ket, neu goi duoc ngan phieu den NT ngay, co`n kho^ng cho biet bao nhieu de NT co the ung ra muon de goi cho giup do ngay den nguoi qua co cham nhat la` chieu Chu Nhat 16/03/08 se tong ket dot 1.

  D/chi NT Do Trong Le^~ la`:

  4620 Friars Lane
  Grand Prairie TX 75052
  Phone home : 972/262-0697
  Gia dinh to^i Truong Ba Co^n xin go'p $50.00

  Than men
  Co^n
  mcvancon@yahoo.com


  To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Re: [hqtzdfwtx] Hoi HQTZ mi`nh co' giu'p do~ gi` cho nguoi VN khong than nhan mo'i qua doi -- thi?nh y' quy' vi....

  Thua Quy NT quy ACE TZ/DFW

  Tra loi cau hoi cua mot so anh em, toi co' quen biet gi ong Vo Van Tu na`y khong? to^i xin tra loi la` khong quen biet ong ta, truoc 1975 ong ta thuoc quan chung na`o cung khong biet luo^n, chi? biet ong ta la nguoi VN da va`ng. doc bao tha^'y biet vay tho^i.

  Toi vua moi l/lac duoc voi HT Duc, Duc dang out of town, Duc co' nho` to^i lien lac anh em va` cho biet: Neu chung ta cu`ng do^`ng y Hoi TZ giup do thi tuy nghi moi nguoi goi ngan phieu hay goi ung truoc cho NT Do Trong Le^~ hien la Thu Quy cua Hoi TZ. Co`n neu khong muon du`ng danh xung cua hoi de dong gop thi tuy nghi ca nhan goi thang tien giup do den Cong Dong VN Dallas (Chi Thu?y thi pha?i)Ca nhan toi nhan thay chung ta ne^n la`m chung, go?i chi phieu cho NT Le^~ xong NT Le^~ go'p la,i go?i 1 check chung de giup do nguoi qua co^', la`m nhu vay chung ta moi no'i len cai TINH DOAN KET TUONG THAN HAI QUAN voi nhau, toi thay day la` y' hay nhat. quy vi nghi~ sao? cho biet GAP vi ong Tu chet da 3 tuan roi tu 22/02/08 tho 73 tuoi.

  Than men
  Trương Văn Co^n
  972/978-0202 (cell)
  Friday, March 14, 2008 10:21 PM
  From: "mcvancon" mcvancon@yahoo.com


  Tuy quy anh chi dinh doat. Gia Dinh Khuong-Huu se -dong gop theo loi -de nghi cua quy anh chi.

  Than Kinh
  Dr. Loc Huu Khuong,PhD
  GS. Tien Si Khuong Huu Loc
  khloc@yahoo. com


  Nha^n. duoc. tin Anh Co^n Tho^ng bao' !! Ra^t' cam' o'n Anh cho biet' tin nay`. Ne^u' ho^i. co' ke^u goi. dong' gop' !! Chung' to^i xin duoc. giup' mo^t. tay.

  Qui' Me^n'
  Thanh Hang`
  mcthanhhang@ yahoo.com


  Kính quý NT và quý ACE,

  Tôi chưa đọc báo nhưng có nghe trên radio, hình như ông ấy vẫn còn ở Medical Examiner và cô Liên ở Moore Funeral kêu gọi phải không ? Đề nghị anh Dục cho biết sẽ gởi tiền đến NT Lễ hay ai ? Có cách nào để giảm thiểu thời gian tính ?

  Thân kính
  Trần Đại Trung
  trungt18@yahoo. com


  Duc & quy ACE TZ/DFW than men

  Moi nghe qua bao chi Ong Vo~ Van Tu qua doi "vo thua nhan" Hoi minh co giup duoc gi` cho ong na`y chon cat khong?

  Than men
  Co^n
  mcvancon@yahoo.com

 3. To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com, ptcd@aol.com, mcvancon@yahoo.com
  CC: maicminh@yahoo.com, htrinh919@yahoo.com, hailank@sbcglobal.net
  Subject: Re: [hqtzdfwtx] TTTB Tin BUON gia di`nh HQ Nguyen Huu Phuoc

  Anh chi Con than,

  Duoc tin em re chi Huong ( chi Con ) dot ngot tu tran tai Virginia, Chung toi thay mat Tong Hoi Hai Quan va Hoi Hai Quan DFW thanh kinh chia buon cung anh chi va tang quyen.

  Thanh that phan uu.
  Tong Hoi Hai Quan va Hoi Hai Quan DFW.
  From: nxduc@aim.com
  Date: Sat, 08 Mar 2008 23:32:34 -0500


  Anh chi Phuoc than,

  Duoc biet tin buon tu gia dinh anh chi, Chung toi thay mat Tong Hoi Hai Quan va Hoi Hai quan DFW thanh kinh phan uu cung anh chi va tang quyen ve su ra di cua cu ba Maria Tran Thi Tu. Nguyen cau linh hon cu ba Maria som ve huong dung nhan Chua.

  Thanh kinh phan uu.
  Hoi Hai Quan DFW va Tong Hoi Hai Quan


  To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Subject: TTTB Tin BUON gia di`nh HQ Nguyen Huu Phuoc

  Anh Co^n,

  Nho` Anh cho Hang` xin email cua? Anh Phuoc' Hang` muo^n' goi? tho' rie^ng de^n' chia buo^n`.

  cam' o'n Anh.
  Thanh hang
  From: mcthanhhang@yahoo.com
  Date: Sat, 8 Mar 2008 18:50:53 -0800 (PST)


  To: "Minh Mai Cong" maicminh@yahoo.com, "Hung 19 Trinh" htrinh919@yahoo.com, "Khiem Nguyen Huu" hailank@sbcglobal.net
  Subject: [hqtzdfwtx] TTTB Tin BUON gia di`nh HQ Nguyen Huu Phuoc

  Hùng HT/TX2& Khiêm CHT/Mtr, & nhờ Minh TB đến tất cả TX2

  Nhận được tin buồn của gd a/c Nguyễn Hữu Phước HQ19 TTTB đến quý vị bạn hữu xa gần Bà Nội của bà xã TX2 Nguyễn Hữu Phước là Cụ Bà Maria TRẦN THỊ TỤ đã từ trần, Chúa gọi về sáng ngày 6 tháng 3 năm 2008 tai Fort Worth Texas USA hưởng đại thọ 101 tuổi

  Tang lễ sẽ cử hành theo nghi thức Công Giáo VN được biết cụ bàsẽ được chôn cất ngày thứ bảy 15/03/2008

  TTTB đến các bạn TX2 cùng bạn hữu xa gần tùy nghi liên lạc chia buồn.

  Phone cua a/c Phuoc 817/656-3598

  Người thông báo, Côn
  DFW Texas
  mcvancon@yahoo.com
  Date: Sat, 8 Mar 2008 06:34:46 -0800 (PST)


  To: "Phuoc H Nguyen" ptcd@aol.com
  CC: hqtzdfwtx@yahoogroups.com, "Minh Mai Cong" maicminh@yahoo.com, "Hung 19 Trinh" htrinh919@yahoo.com, "Khiem Nguyen Huu" hailank@sbcglobal.net
  Subject: Re: [hqtzdfwtx] TTTB Tin BUON gia di`nh HQ Nguyen Huu Phuoc

  Anh chị Phước,

  Hay tin Nhạc Nội Mẫu anh Phước,
  Cụ Bà Maria Trần Thị Tụ
  tại Fort Worth, Texas
  đã được Chúa gọi về sáng ngày 06 tháng 3 năm 2008.
  Hưởng Đại Thọ 101 tuổi.

  Chúng tôi xin chân thành chia buồn cùng anh chị và Tang quyến.

  Nguyện cầu Linh Hồn Cụ Bà Maria Trần Thị Tụ sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.

  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
  Gia đình Trần Đại Trung
  trungt18@yahoo.com
  Date: Sat, 8 Mar 2008 10:32:38 -0800 (PST)

 4. To: Khuepham@cox.net, hnguyen99_99@yahoo.com, chanh_dang@sbcglobal.net, Kedo33@Bellsouth.net, spanishbeach@gmail.com, Nnquynh@aol.com, Thumaibui@cox.net, LeonNguyen@aol.com, Nguyentong2@Netzero.com, Ichnguyen31@yahoo.com, tonydo2001@yahoo.com, trantuanduc@sbcglobal.net, luudhuyen@yahoo.com, trantin678@yahoo.com, Linh_Ha-Bedard@raytheon.com, ashqvnch@hotmail.com, vgpgermany@gmx.net, nhuttqt@yahoo.com, NXDuc@aim.com, petervu22@yahoo.com, nguyen_dkhuc@yahoo.com, phunghocthong@yahoo.com.au, BDLuotsong@yahoo.com, miang44@hotmail.com, loc.tran@siemens.com, hq611@juno.comtonydo2001,
  Subject: [hqtzdfwtx] Hoi thao ngay Hoang Sa

  Kinh goi Nien Truong, Qui Chien Huu Hai Quan

  Hai Cong dong Dallas va Fortworth tai Texas va cac Hoi Doan Quan doi tai dia phuong Dallas-Fort Worth co de nghi voi chung toi va nho Hoi Hai Quan tai dia phuong Dallas cung nhu Tong Hoi Hai Quan neu co the duoc to chuc mot ngay hoi thao ve Hoang va Truong Sa . Xin qui vi cho y kien de chung toi tra loi voi ho.

  Theo chung toi duoc biet thi buoi hoi thao nay khong nhung chi noi ve tran chien , long can dam cua nguoi linh Hai Quan khi doi dau HQ Trung Cong ma con phai co tac dong khoi day long yeu nuoc va bao toan lanh tho cua Quan dan Mien Nam truoc 1975 va nhung tham canh cua dat nuoc sau 1975 ve van de chia cat dat dai va lanh hai.

  Mot de tai ma hai Cong Dong cung nhu cac Hoi Doan tai dia phuong muon chung ta phai co gang lam sao xoay manh vao the he ke tiep..do do duong nhien chung ta se phai rat can nhac van de nay.

  Chung toi hy vong qui vi gop y A.S.A.P.

  Than kinh,
  Tong Hoi Truong,
  HQ Nguyen Xuan Duc
  From: nxduc@aim.com
  Date: Sat, 08 Mar 2008 22:30:39 -0500

 5. To: nxduc@aim.com, Nnguyenkhalat@aol.com, haiquantrungduong@yahoo.com, thaito@hotmail.com, dofamily@aol.com, andinhle@charter.net, lacbdq@yahoo.com, hoanvan09@yahoo.com, Butviet@aol.com, andy4gold@hotmail.com, HOIQUANCANHDFW@YAHOO.COM, tanyvo@sbcglobal.net, bacsichat@sbcglobal.net, loiho3@yahoo.com, tule025@yahoo.com, dallasvnradio@yahoo.com, traudienk20@yahoo.com, thabdq@yahoo.com, phuong13khanh@yahoo.com, phandinhminhaf@verizon.net, trungt18@yahoo.com, phil_h_tran@yahoo.com, csqgdfw@yahoo.com, thoaile1137@yahoo.com, ngocbuibktd@sbcglobal.net, lkn7843@yahoo.com, vina@altinet.net, ctang54@yahoo.com, tommyvan8886@yahoo.com, tomha98@yahoo.com, cnthanh07@yahoo.com
  Subject: Tim dia chi than nhan va gia dinh tu si Hoang Sa

  Than gui anh Duc va qui vi:

  Chung toi, mot nhom cuu quan nhan HQ tai Austin TX moi kiem duoc mot so tien de uy lao gia dinh than nhan tu si cung nhu thuong phe binh trong tran hai chien Hoang Sa. Neu Tong Hoi HQ va qui vi nao co dia chi hay so dien thoai cua nhung nguoi nay, vui long thong bao de chung toi lien lac va tuy nghi uy lao.

  Chung toi da lien lac duoc voi gia dinh co HQ Tr/Ta Nguy Van Tha va co HQ Th/Ta Nguyen Thanh Tri, do do dac biet muon tim than nhan cua cac HSQ va doan vien. Ngoai ra, neu Tong Hoi co ho so thuong phe binh HQ that su can duoc giup do, cung xin vui long thong bao de chung toi dinh lieu.

  Thanh that cam on.
  Tran Do Cam
  Date: Sat, 1 Mar 2008 19:16:26 -0800 (PST)
  From: "NS Doan Ket" doanket@yahoo.com

 6. To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Subject: Tho^ng Bao' Birthday

  Kính gởi Qúi Niên Trưởng, Qúi Chiến Hưũ trong gia đình HQ Trùng Dương DFW,

  Để bổ túc thêm về sinh nhật và cũng để qúi vị biết rõ thêm về vấn đề sinh nhật tập thể mà bấy lâu nay chúng tôi đã quên trình bày cùng qúi vị.

  Như qúi vị đã biết và có một vài điều đã xảy ra gây hiểu lầm và một số vị từ từ lánh xa khỏi sinh họat này

  1/ Sinh Nhật tập thể nhằm mục đích tạo cơ hội cho tất cả chúng ta có dịp gặp gỡ hàn huyên hàng tháng.

  2/ Ngày giờ và địa điểm được ấn định do tất cả những cá nhân có cùng tháng sinh nhật quyết định. Xin thông báo cho chúng tôi biết để thông báo và mời tham dự.

  3/ Ẩm thực tùy theo từng group ( những người có chung birthday ) quyết định, Hội không kêu gọi đóng góp. Phụ trợ ( Mạnh thường Quân) thêm tùy ý mỗi cá nhân tham dự

  4/ Qùa tặng tùy theo mổi người, không bắt buộc. Tuy nhiên để chung vui mọi người tham dự có thể đóng góp chung nếu muốn.

  5/ Sự tham dự không bắt buộc.

  Thân kính,
  NXDuc
  From: nxduc@aim.com
  Date: Fri, 29 Feb 2008 04:08:21 -0500


  To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Subject: Thu moi

  Kính gởi qúi Niên Trưởng, Qúi Chiến Hưũ

  Trân trọng kính mời Qúi Niên Trưởng, Qúi Chiến Hữu đến tham dự ngày sinh nhật Tập Thể tháng 2 và tháng 3.

  Tháng 2: Anh Đỗ Trọng Lễ, Chị Vũ Văn Hoan và Nguyễn Xuân Dục.
  Tháng 3 : Anh Trần Văn Nhơn

  Điạ điểm : nhà anh Trần Văn Nhơn
  3213 West Rochell
  Irving, Texas
  Thời gian : lúc 3.00 PM ngày 9 tháng 3 năm 2008.

  Nhân dịp này chúng tôi xin đúc kết những Ưu và khuyết điểm kỳ tổ chức Tân Niên Mậu Tý 2008 vừa qua và tham khảo ý kiến của qúi vị về Ngày Hải Quân 2008 tại Dallas.

  Trân trọng kính mời.
  Nguyễn Xuân Dục.
  From: nxduc@aim.com
  Date: Fri, 29 Feb 2008 04:00:55 -0500

back to top