Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-08| Tháng 02-08| Tháng 03-08| Tháng 04-08| Tháng 05-08| Tháng 06-08| Tháng 07-08| Tháng 08-08| Tháng 09-08| Tháng 10-08| Tháng 11-08| Tháng 12-08|

Tin Biển Tháng 1 Năm 2008 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. To: Duc X Nguyen; Nhon V Tran
  Cc: Chi C Dao; Le T Do; Nhut Duong; haiquantrungduong@yahoo.com; Hoa Ng Ho; Thanh Hang Le; Cuong Phuc Le; Lang V Nguyen; Cu Nguyen; Duyet H Nguyen; Phuoc H Nguyen; No V Nguyen; Tuong H Nguyen; My Nguyen; Kha X Pham; Trung D Tran; Con Truong
  Subject: Thiệp Mời Xuân TZ

  Xuan Trung Duong 2008

  Thiệp Mời Xuân Trùng Dương (TZ) 2008

  Trần Đại Trung
  Dallas, Texas, USA
  trungt18@yahoo.com
  Sent: 01/29/2008 9:24 AM

 2. To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Subject: Re: Kinh Goi Ong Hoi Truong

  Kinh goi qui Nien Truong va Qui Chien Huu ,

  De giai thoa moi thac mac neu co ve viec xu dung luong vang ma anh chi Luong Diem da tang cho Hoi Hai Quan DFW . Nhan tien cung cam on Chien Huu Le Phuc Cuong da dat cau hoi thi chung toi cung xin tham chieu theo Bien Ban buoi hop hom thu Bay vua qua de tra loi nhu sau :

  1/ Luong vang anh chi Luong Diem tang cho Hoi Hai Quan Trung Duong DFW chu khong phai cho Tong Hoi Hai Quan.

  2/Theo nhu buoi hop cua Ban Chap Hanh ngay thu bay vua qua ( ma Chien Huu Cuong, Con va Lang da vang mat ) thi ngoai nhung van de lien quan den sinh hoat chung voi Cong Dong va sinh hoat cua Hoi nhu da trinh bay tong quat trong email truoc, Chung toi cung da duoc bao cao ve van de tai chanh cua Hoi.

  Hien tai theo bao cao cua N/T Le, thu qui thi quy con khoang $4000.00 + 1 luong vang "9999". Nhan dip nay tat ca moi nguoi deu dong y giu luong vang cua anh chi Luong Diem tang hom Xuan Chien Si thay vi ban de lay tien mat , moi nguoi muon giu de lam ky vat cho Hoi Hai Quan tai Dallas-Fort Worth ( Hien Chien Huu Thu Quy dang cat giu) . Ky vat nay coi nhu la mot an tin tran Hoi , de truyen lai cho nhung vi ke tiep lam Hoi Truong va nhat la de nho den long hao hiep va tot bung cua anh chi Luong Diem mai mai trong long moi nguoi trong va ngoai Hoi khi Hoi chung ta con hoat dong va ton tai.

  Ngoai ra de to long tri an nguoi da nang tinh voi Hoi tu bao lau nay khong phai moi day, do la anh chi Luong Diem. Moi nguoi da dong y thuc hien mot tam plaque ghi an anh chi Luong Diem trong ngay hop mung Xuan sap den. ( Dieu nay chung toi muon danh su ngac nhien den nguoi nhan ).

  Sau cung trong buoi hop vua qua chung toi cung da thao luan du tru to chuc mot buoi hop mat Dai Hoi Hai Quan tai Dallas nhan dip Le Thanh To Hai Quan nam nay cung nhu bau lai vi Hoi Truong cho nhiem ky moi 2008-2010.

  Kinh mong qui Nien Truong va qui Chien Huu neu co dieu gi thac mac xin goi truc tiep chung toi hay qua dien dan chung nay.

  Xin da ta,
  Nguyen Xuan Duc, Hoi Truong
  Coppell, Texas, USA
  nxduc@aim.com
  Sent: 01/30/2008 1:27 AM

  P.S.: Xin Chien Huu Le Phuc Cuong mot lan nua chuyen loi cam on den anh chi Luong Dien. Hy vong moi nguoi se luon nho den anh chi Luong Dien khi nhin thay 1 luong vang "9999" duoc trung bay trong tu kinh nho co khac chu ghi an nguoi tang.


  To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Subject: Kinh Goi Ong Hoi Truong

  Ki'nh go*~i o^ng Ho^.i Tru*o*~ng Ho^.i Hai Quan Trung Duong ,
  Ki'nh go*~i quy' Nie^n Tru*o*~ng .

  Trong tinh tha^`n phu.c vu. Hai Quan Trung Duong mo^~i nga`y the^m to^'t de.p, to^i xin ki'nh tri`nh le^n o^ng Ho^.i Tru*o*~ng va` quy' Nie^n Tru*o*~ng mo^.t va`i tha('c ma('c va` mong o^ng Ho^.i Tru*o*~ng ha~y bo~ chu't i't tho*`i gio*` gia~i thi'ch cho tho~a dda'ng .

  Ki'nh thu*a quy' Nie^n Tru*o*~ng ,

  Dda^`u xua^n Ma^.u Ty' na(m nay , Ho^.i Hai Quan Trung Duong ddu*o*.c die^~m phu'c co' hai ddie^`u may ma('n ba^'t thu*o*`ng .

  Ddie^`u may ma('n thu*' nha^'t la` Ho^.i Hai Quan chu'ng ta ddu*o*.c Lie^n Ho^.i Cu*.u Chie^'n Si~ dde^` cu*~ la`m tru*o*~ng ban to^~ chu*'c trong dde^m da. tie^.c Mu*`ng Xua^n Chie^'n Si~ ddu*o*.c to^~ chu*'c ta.i nha` ha`ng Thanh Thanh nhằm nga`y 12-1-08 . Du*o*'i ta`i die^`u ho*.p khe'o le'o va nhi.p nha`ng cu~a Mc Va^n Co^n va` Mc Thanh Ha`ng nghi thu*'c le^~ cha`o co*` va` khai ma.c ra^'t trang tro.ng va` to^n nghie^m , nhu*~ng ho^.i ddoa`n kha'c ai ai cu~ng ngo*.i khen nu*'c no*~ .

  Ddie^`u may ma('n thu*' hai , Ho^.i Hai Quan chu'ng ta ddu*o*.c anh chi. Lu*o*ng Die^~n , chu~ nha^n tie^.m Kim' s Furniture , hie^'n ta(.ng Mo^.t Lu*o*.ng Va`ng . To^i xin so* lu*o*.c va`i ne't ve^` anh Lu*o*ng Die^~n. Anh Lu*o*ng Die^~n la` mo^.t cu*.u Ha. Si~ Quan Hai Quan tru*o*'c 30 tháng 4 na(m 75 , la` mo^.t ngu*o*`i ra^'t nhie^.t ti`nh trong sinh hoa.t Hai Quan , nhu*ng vi` nhu ca^`u co^ng vie^.c la`m a(n kho^ng cho phe'p ne^n anh Lu*o*ng Die^~n kho^ng thu*o*`ng xuye^n ho^.i ho.p ne^n i't ngu*o*`i bie^'t to*'i . Nghe tin Ho^.i Ha~i Qua^n la`m tru*o*~ng ban to^~ chu*'c trong dde^m da. tie^.c cu~a Lie^n Qua^n , anh Lu*o*ng Die^~n mo^.t ca'ch thie^.n chi' va` nhie^.t tha`nh thay ma(.t Ho^.i Ha~i Qua^n go*~i ta(.ng Lie^n Qua^n mo^.t mo'n qua` tr.i gia' $300.00 dde^~ la`m pha^`n thu*o*~ng xo^~ so^' trong dde^m da. tie^.c, dda^y la` pha^`n thu*o*~ng lo^ thu*' nhi` sau lo^ ddo^.c dda('c Mo^.t Lu*o*.ng Va`ng do ba'c si~ Pha.m Van Cha^'t hie^'n ta(.ng . May ma('n thay , anh Lu*o*ng Die^~n la` ngu*o*`i tru'ng ddu*o*.c gia~i lo^ ddo^.c dda('c ddo' . Mo^.t ca'ch nhanh nhe.n va` nhie^.t tha`nh , anh chi. Lu*o*ng Die^~n dda~ ta(.ng la.i mo'n qua` may ma('n na`y la.i cho Ho^.i Ha~i Qua^n Tru`ng Du*o*ng . Thay ma(.t ho^.i, cu*.u Da.i Ta' Hai Quan Khu*o*ng Hu*~u Ba' nha^.n la~nh va` trao la.i cho o^ng Ho^.i Tru*o*~ng Nguen Xuan Duc .

  Email cu~a o^ng Ho^.i Tru*o*~ng dde^` nga`y 13-01-08 co' tu*o*`ng tri`nh su*. vie^.c . Tuy nhie^n , ke^~ tu*` nga`y ddo' to*'i gio*` kho^ng ai nha('c nho*~ to*'i " Phu*o*ng Ca'ch Xu*~ Du.ng Lu*o*.ng Va`ng May Ma('n Na`y La`m Sao Cho Ho*.p Ly' " dde^~ vu*`a lo`ng ta^'t ca~ va` kho~i phu. lo`ng mong muo^n cu~a ngu*o*`i hie^'n ta(.ng .

  Su*. im la(.ng kho' hie^~u cu~a o^ng Ho^.i Tru*o*~ng ta.o cho chu'ng to^i mo^.t thoa'ng nghi ngo*`, lu*o*.ng va`ng may ma('n ddo' ba^y gio*` ddang ma(`m o*~ dda^u ? ddang na(`m o*~ Quy~ Hai Quan Trung Duong hay ddang na(`m o*~ Quy~ To^~ng Ho^.i Hai Quan ? Da^`u cho hie^.n ta.i ddang na(`m o*~ Quy~ na`o cha(ng nu*~a , lu*o*.ng va`ng may ma('n ddo' ddu*o*.c xem nhu* tie^n Quy~ la` ddie^`u Kho^ng Ho*.p Ly' . To^i co' tha~o lua^n vo*'i anh chi. Lu*o*ng Die^~n ve^` va^'n dde^` na`y , anh chi. dda~ xa'c nha^.n vo*'i to^i ra(`ng , ly' do anh chi. trao ta(.ng mo'n qua` may ma('n na`y cho cho Ho^.i Hai Quan Trung Duong , la` vi` anh chi. muo^'n , nho*` Ho^.i chia se~ su*. may ma('n na`y dde^'n nhu*~ng ngu*o*`i ke'm may ma('n ho*n , va` ddo^`ng tho*`i chia se~ " may ma('n dda^`u na(m " dde^'n ta^'t ca~ tha^n hu*~u va` ba.n be` trong Ho^.i Hai Quan Trung Duong trong dip Te^'t dda^`u na(m .

  Dda^y la`Y' Kie^'n Ca' Nha^n cu~a chu'ng to^i xin ddu*o*.c tri`nh le^n quy' Nie^n Tru*o*~ng ve^` cach ha`nh xu*~ so^' tie^`n may ma('n ma` chu~ nha^n tie^.m Kim 's Furniture trao ta(.ng cho Ho^i Hai Quan Trung Duong trong di.p dda^`u na(m .

  1. Nha^n di.p gia' va`ng ddang le^n cao , dde^` nghi. ne^n ddo^~i ra tie^`n ma(.t , dde^~ de^~ da`ng tie^u du`ng . ( 1 lu*o*.ng va`ng tri. gia' $1,000.00 hie^.n ta.i )
  2. La^'y ra mo^.t so^' tie^`n nho~ , go*~i ve^` VN , u~y la.o nhu*~ng chie^'n si~ Hoa`ng Sa thie^'u may ma('n co`n ke.t la.i VN hoa(.c nhu*~ng gia ddi`nh Tu*~ Si~ Hoa`ng Sa .
  3. Khoa~ng $100.00 hoa(.c ho*n , mua mo^.t bo' bo^ng tha^.t dde.p , hoa(.c qua` ta(.ng nhu* lacquer co' kha('c te^n ( dde^~ ba.n Die^~n treo trong tie^.m va` ha~nh die^.n mo^~i khi co' kha'ch ha`ng Hai Quan to*'i tha(m tie^.m ) ta(.ng la.i cho ngu*o*`i ba.n ha~o ta^m Lu*o*ng Die^~n , chu~ nha^n tie^.m Kim 's Furniture trong di.p Mu*`ng Ta^n Nie^n Ma^.u Ty' do Ho^.i Hai Quan Trung Duong to^~ chu*'c .
  4. Ta^'t ca~ so^' tie^`n co`n la.i ddu*o*.c chi du`ng trong buo^~i tie^.c Ta^n Nie^n Mu*`ng Xua^n Ma^.u Ty' ( kho^ng ddu.ng to*'i tie^`n quy~ cu~a ho^.i , ne^'u thie^'u chu't ddi~nh chu'ng ta ti`nh nguye^.n chia dde^`u ) . Co' nhu* the^' , so^' tie^`n may ma('n na`y nhu* mo^.t hi`nh thu*'c chia dde^`u " May Ma('n " cho ta^'t ca~ mo.i ngu*o*`i trong Dai Gia Di`nh Hai Quan Trung Duong .

  Ki'nh thu*
  Le Phuc Cuong ,
  Hoi Pho Hoi Hai Quan Trung Duong Dallas-Fort Worth, Texas, USA
  cuonglehq2@sbcglobal.net
  Date: Tue, 29 Jan 2008 14:05:04 -0800 (PST)

 3. To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Subject: Câu Đối cho gian hang Hoi HQ/TZ DFW cua chung ta

  Côn,

  Hai câu thơ rất hay nhưng rất tiếc không phải là câu đối.

  Trần Đại Trung
  Dallas, Texas, USA
  trungt18@yahoo.com
  Date: Tue, 29 Jan 2008 08:16:17 -0800 (PST)


  Duc & Nhon Trung cung Quy NT & cac ACE TZ

  To^i nghi~ & to^i xin de nghi 2 cau tho ma` toi da~ soan cho TET CD & Xuan CSi~ NAM NAY

  Vui Xuan Nho Tet Mau Than
  Ngam Ngu`i Nho Tet Giap Dan Hoang Sa

  la` THICH HAP cho tat ca Mau Ty, Mau Than Giap Gian va`khong phien ha` ai het. 2 cau tho luc bat La` ung y nhat cua to^i, quy vi nghi~ sao? day chi la y kien cua to^i neu khong vua y bo qua cho.

  Than men
  Trương Văn Co^n
  Plano, Texas, USA
  mcvancon@yahoo.com


  Nhơn thân,

  Hai câu thơ của HQ Đại Tá Nguyễn Viết Tân, CHT Sở Phòng Vệ ZH viết để chào đón các chiến hạm trở về từ trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974:

  Tân Xuân Giáp Dần Hoàng Sa Chiến
  Nam Ngư Hải Ngoại Huyết Lưu Hồng

  Còn câu đối cho gian hàng trong hội chợ Tết, bạn nghĩ thế nào về hai câu sau đây :

  Bắc quân xâm lược Hoàng Sa chiến
  Nam Hải ngăn thù Nhật Tảo công

  Tôi không thường làm câu đối nên không tìm được chữ hay hơn để đối vần, đối ý và đối ngữ. Mong được quý cao nhân chỉ điểm cho.

  Thân chào
  Trần Đại Trung
  Dallas, Texas, USA
  trungt18@yahoo.com

 4. To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Subject: Booth trinh bay tran Hai chien Hoang Sa trong Hoi cho Tet tai DFw

  Kinh' Chao` Qui' Anh...

  La' Tho' Anh Duc. co' de^` cap. de^n' Co^ng. Do^ng. Fort Worth co' nha~ y' cho Ho^i. HQTZ gian hang` tru'ng bay` trong hai ngay` te^t' ....Hang` kho^ng hie^u? ro~ vai` va^n' de^` nhu' sau:

  1. Gian Hang` nay` Ho^i. HQTZ co' phai? tra? tie^n` hay free ???
  2. Du` co' free Gian Hang` co' san~ mai' che hay minh` phai? du'ng. le^u` ???
  3. Theo nhu' Hang` bie^t' cho^~ to^? chu'c' la^n` nay` Cho. Troi` Grandprairie. ...Co' nghia~ la` ngoai` troi`...Voi' thoi` tie^t' vao` thang' 2 thuong` la` lanh....Kho^ ng biet' Qui' Anh Chi. co' chiu. no^i~ khi' lanh. o???
  Nam ngoai' Hang` co' tham du. ho^i. cho. Te^t' cua? Co^ng. Do^ng` Fort Worth to^? chuc' be^n trong building tha^t. lo'n'!! Hang` trong ban hop. ca Chao` Co`.. Mac. 2 qua^n`, 2 ao' va` choang` ca? ao' coat ma` con` chiu. kho^ng tha^u' !!
  Hang` chi? ay' nay' nha^t' la` thoi` tie^t' lanh. so. kho^ng du'ng' lam` ngoai` troi` duoc. la^u...Truoc' khi nha^n. loi` Xin hay~ hoi? lai. cho ky~ xem qui' Anh Chi. TZ nao` chiu. nha^n. co^ng vie^c. canh gac' gian hang` nay` suo^t' 2 ngay` nhu' va^y.

  chi? co' vai` y' xin duoc. ne^u le^n....Qui' Anh Chi. nao` co' y' gi` hay ho'n xin bo^? tuc' the^m...

  Cam' o'n
  Thanh Hang
  Arlington, Texas, USA
  mcthanhhang@yahoo.com
  Date: Tue, 15 Jan 2008 18:39:53 -0800 (PST)


  To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Subject: Booth trinh bay tran Hai chien Hoang Sa trong Hoi cho Tet tai DFw

  Kinh goi qui Nien Truong, Qui Chien Huu ,

  Anh Chu tich Cong Dong Fortworth co nha y moi Hoi Hai Quan Trung Duong DFW hop tac trong Hoi Cho Tet nam nay. Ho de nghi Hoi Hai Quan dung mot gian hang de trung bay nhung hinh anh ve Hai Quan VNCH va tran hai chien trong lich su voi Trung Cong trong thap nien 1970.

  Chung toi dang collect tat ca nhung hinh anh va tai lieu ve viec nay . Kinh mong qui Nien Truong, Chien Huu gop tay thuc hien.

  Hoi cho Tet nam nay se to chuc tai Flee Market tren duong Manfield vao hai ngay 3 va 4 thang 2 nam 2008.

  Xin y kien tu qui vi,

  Kinh
  Nguyễn Xuân Dục
  Coppell, Texas, USA
  nxduc@aim.com
  Date: Tue, 15 Jan 2008 20:42:16 -0500

 5. To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Subject: Re: [hqtzdfwtx] Moi hop

  Du.c

  Co^n ba^.n di Houston, Texas cuoi tuan nay` co viec can khong the tri hoan duoc. Vie^.c la`m Xua^n Ha?i Qua^n ai sao toi vay.

  Chuc moi nguoi vui ve.
  Trương Văn Co^n
  Plano, Texas, USA
  mcvancon@yahoo.com
  Date: Tue, 22 Jan 2008 08:27:49 -0800 (PST)


  Kinh moi Qui Nien Truong va qui chien huu danh thi gio tham du buoi hop cua Hoi tai nha anh chi Le vao ngay thu bay 26 thang 1 nam 2008 luc 5:00PM.

  Buoi hop se ban thao ve viec tham du Hoi cho Xuan voi Cong Dong ( lam booter cho HQVN trong Hoi Cho Tet ) ngay 2 va 3 thang 2, 2008 va Tan Nien cho Hoi .

  Tran trong kinh moi,
  Hội Trưởng Nguyễn Xuân Dục
  Coppell, Texas, USA
  nxduc@aim.com

 6. To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Subject: Thu Moi Tham Du Le Tuong Niem va Phat Huy Tinh Than Chien Dau Hoang Sa

  Kính gởi qúi anh chi dự định tham dự lể Tưởng niệm và Phát huy Tinh thần Chiến đấu Hoang Sa.

  Hiện tại số người liên lạc để đi là 9 người do đó chúng tôi đã book 1 xe van và phụ thêm xe cuả anh Liêm hay anh Nhơn . Địa điểm tập trung nhà anh Nguyễn Nhựt ngày thứ bảy 19 lúc 10:00am. Xin qúi anh chị nào chưa ghi danh mà muốn đi xin liên lạc chúng tôi (972-462-0976) hay anh Liêm . để chúng tôi xắp đặt. Vì công tác anh em phải đi nên không tham dự ngày Birthday cua qúi anh Kha và Lang xin kính chúc hai anh và qúi anh chi tham dự được vui . Happy Birthday hai anh Kha va Lang

  Thân ái,
  Hội Trưởng Nguyễn Xuân Dục
  Coppell, Texas, USA
  nxduc@aim.com
  Date: Thu, 17 Jan 2008 01:45:48 -0500


  To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Subject: [hqtzdfwtx] Lễ Týởng Niệm và Phát Huy Tinh Thần Hoàng Sa

  Anh Dục thân

  Tôi sẽ đi Houston, Texas bằng xe riêng. Dự tiệc Tất Niên VTT lúc 12:00 PM. Chiều sẽ gặp nhau tại Ocean Palace. Nghỉ đêm tự túc.

  Thân chào
  Trần Đại Trung
  Dallas, Texas, USA
  trungt18@yahoo.com
  Date: Tue, 15 Jan 2008 08:56:27 -0800 (PST)


  To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Subject: Thu Moi Tham Du Le Tuong Niem Hoang Sa Houston & Sinh Nhat thang 1 TZ DFW

  Thua Quy Vi;

  Thu 1/ Ngay Sinh Nhat 20 thang 1 luc 4:00 PM cua NT Lang & NT Kha, vao buoi chieu do' toi ba^.n don ba` gia` vo tu Pennsylvania xuong, khong biet co tham du ngay Sinh Nhat cua Quy NT's hay khong, Chuc mung Sinh Nhat nhi vi NTruong, Happy birthday Van dieu nhu y den nhi vi NT. Ngay hom 20 thang 1 na`y cu~ng la ngay Le Tuong Niem Hoang Sa o Houston, Texas nhu tho anh Duc da de cap toi cung khong tham du duoc vi ly do ne^u tre^n.

  Thu 2/ Y kien cua co^ Ha`ng to^i xin ta'n tha`nh, 1 dieu nua ca^`n thua voi quy' vi la` ne^'u lay quy~ cua TH thi ca^`n ba`n voi nhu~ng thanh vien BCH cua Tong Hoi, neu lay quy~ Hoi TZ can ban voi tat ca ca'c thanh vien BCH cua Hoi.

  Thân mến,
  Trương Văn Côn
  Plano, Texas, USA
  mcvancon@yahoo.com
  Date: Tue, 15 Jan 2008 11:51:17 -0800 (PST)


  To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Subject: Thu Moi Tham Du Le Tuong Niem va Phat Huy Tinh Than Chien Dau Hoang Sa

  Kinh' goi? quy' Anh Chi. TZ

  Theo nhu la' thu A Duc viet la`

  "Phương tiên : mướn xe Van 7 chổ ngồi, tiền mướn xe sẽ do Hội đài thọ khoảng $200.00. ..."

  Tien` na`y no'i la` hoi dai tho , la` hoi na`o dai tho TZ hay Tong hoi do' anh Duc, Tong Hoi dai tho thi la` du'ng ly' nhat co phai khong quy' anh chi. Do' la` y kien' cua Thanh Hang`, xin quy' Anh Chi. cho biet' y' kien'.

  Thanh Hang`
  Arlington, Texas, USA
  mcthanhhang@yahoo.com
  Date: Tue, 15 Jan 2008 10:03:28 -0800 (PST)


  To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Subject: Thu Moi Tham Du Le Tuong Niem va Phat Huy Tinh Than Chien Dau Hoang Sa

  Kính quý NT và quý CH,

  Mặc dù tôi đi riêng nhưng vì đây là việc chung nên cũng xin đóng góp chút ý kiến.

  1/ Hình như Tổng Hội không có tiền quỹ ?
  2/ Nếu bắt TH đài thọ cho nơi nầy thì cũng phải chi cho các nơi khác, tiền lấy đâu ra ? Vì là việc chung nên xuất tiền quỹ của hội ( HQTZDFW ) là hợp lý. Tuy nhiên cũng nên hỏi ý kiến BCH trước khi quyết định. Vì thời gian cấp bách, việc hội ý trên email và Phone cũng khả thi.
  3/ Câu hỏi nhỏ : Nếu đông hơn 7 người hoặc đi hai ngày khác nhau thì mướn mấy xe ?
  4/ Việc nghỉ đêm ở Houston, Texas cũng cần xác định cho rõ ràng và chắc chắn.
  5/ Việc đầu tiên làcần biết có bao nhiêu người muốn đi, bao nhiêu người cần phương tiện di chuyển và bao nhiêu người cần chỗ tạm trú qua đêm ?

  Trần Đại Trung
  Dallas, Texas, USA
  trungt18@yahoo.com
  Date: Tue, 15 Jan 2008 22:22:02 -0800 (PST)


  To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Subject: Thu Moi Tham Du Le Tuong Niem va Phat Huy Tinh Than Chien Dau Hoang Sa

  Thân gởi anh Nhơn và Qúi anh chị trong gia đình HQ Trùng Dương Dallas-Fort Worth, Texas, USA

  Cám ơn sự lưu tâm của anh Nhơn, chúng tôi xin kêu gọi sự góp ý của qúi anh chị. Chúng tôi mấy hôm nay dù bận với việc tổ chức Xuân Chiến sĩ nhưng vẫn thường liên lạc anh em HQ tại Houston, Texas và nghĩ làchúng ta phải góp tay cho ngày kỷ niệm Hoàng Sa năm nay. Do đó Chúng tôi xin đề nghị: Chúng ta nên cùng tham dự .

  Ngày giờ đi : có thể chia làm 2 nhóm hay chỉ 1 nhóm tùy nghi qúi anh chị. Nhóm 1 sẽ đi vào ngày thứ bảy 19/1/2008. Có thể tập trung tại nhà anh chi Nhựt (K8) nếu được. Nhóm 2 sẽ đi vào sáng Chủ Nhật 20/1/08.

  Ngày giờ về : sau khi lễ ( từ 5:00PM-9:00PM) : dự trù rời Houston lúc 8:30PM về đến Dallas 1:00AM ngày Thứ Hai, 21 tháng 1, 2008.

  Phương tiên : mướn xe Van 7 chỗ ngồi, tiền mướn xe sẽ do Hội đài thọ khoảng $200.00. Tiền Xăng và chi phí chúng ta sẽ chia đều

  Chỗ ngủ qua đêm nếu tất cả đi vào ngày thứ bảy: Chúng tôi sẽ nhờ các Chiến Hưũ HQ tại Houston giúp nếu đi đông trên 10 người.,nếu dưới 10 người chúng tôi lo.

  Xin qúi anh chị cùng góp ý và ghi tên tham dự. Xin vui lòng cho chúng tôi biết "as soon as possible" (ASAP).

  Thân kính,
  Hội Trưởng Nguyễn Xuân Dục
  Coppell, Texas, USA
  nxduc@aim.com
  Date: Tue, 15 Jan 2008 00:20:57 -0500

  P.S.: Thành thật xin lỗi hai anh Kha và Lang, chúng tôi vì trách nhiệm nên không thể tham dự sinh nhật hai anh . Mong hai anh thông cảm.

  Anh Nhơn, theo lời yêu cầu của anh D.H. Huân, T.B. Tổ Chức nhờ anh giúp mời cô Thúy Vân đi để ngâm thơ.


  To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Subject: Thu Moi Tham Du Le Tuong Niem va Phat Huy Tinh Than Chien Dau Hoang Sa

  Anh Nguyễn Xuân Dục,

  Ở vào thời điểm nầy các chìến hữu HQ ở Houston, Texas đúng ra tổ chức lễ tưởng niệm và phát huy tinh thần chiến đấu Hoàng Sa là một việc làm vô cùng ý nghĩa đáng được táng dương và khích lệ.

  Sự hiện diện cũa hội HQTZ Dallas-Fort Worth, Texas theo tôi không những đem đến cho anh em Hải Quân Houston một niềm vui, một khích lệ lớn mà còn nói lên một tinh thần gắn bó, hợp tác trong tinh thần Huynh đệ chi binh.

  Tôi xin được đề nghị là anh nên cố gắng dàn xếp, kêu gọi qúy niên trưởng, quý anh chị em trong hội cố gắng hy sinh thì giờ cùng nhau về yểm trợ với quý chiên hữu ở Houston.

  Trên đây chỉ là ý kiến của một cá nhân

  Thân
  Trần Văn Nhơn
  Dallas-Fort Worth, Texas, USA
  From: "van tran" vouu01@verizon.net
  Date: Sun, 13 Jan 2008 19:35:07 -0600


  To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Subject: Thu Moi Tham Du Le Tuong Niem va Phat Huy Tinh Than Chien Dau Hoang Sa

  Kính gởi Qúi Niên Trưởng, Qúi Chiến Hưũ ,

  Chúng tôi xin cám ơn sự hiện diện và góp sức để hoàn thành công tác điều hành đêm Xuân Chiến Sĩ Liên Hội ngày hôm qua 12-1-2008 tại nhà hàng Thanh Thanh (Arlington, Texas) được thành công. Tuy nhiên cũng có một vài khuyết điểm khó tránh. Riêng cám ơn Niên Trưởng Nguyễn Văn Nhựt và qúi anh chị Trần Đại Trung, Lê Phúc Cường , Trương Bá Côn và Nguyễn Văn Lang.

  Một điều vui là Hội HQ Trùng Dương đã được anh Chị Nguyễn Diễm chủ nhân Kim's Furniture tại Arlington, người may mắn trong đêm Xuân Chiến Sĩ 2008 trúng giải độc đắc :"1 lượng vàng lá 9999 trị giá US $1000.00", tặng lại cho Hội phần thưởng này. Được biết anh Diễm là hội viên của hội HQ chúng ta và đã từng đóng góp cũng như giúp đỡ rất nhiều trong những buổi sinh hoạt của Hội. Một lần nữa xin vinh danh và cảm tạ tấm thịnh tình của anh chi Nguyễn Diễm.

  Sau cùng xin chuyển lời mời của Hội Hải Quân Houston, Texas,USA.

  Kính,
  Hội Trưởng Nguyễn Xuân Dục
  Coppell, Texas, USA
  nxduc@aim.com
  Sent: Sunday, January 13, 2008 1:22 PM


  To: Duc Xuan Nguyen "nxduc@aim.com"
  Subject: Thu Moi Tham Du Le Tuong Niem va Phat Huy Tinh Than Chien Dau Hoang Sa

  Kinh gui Chien huu Tong Hoi Truong,

  Kinh moi Chien huu Tong Hoi Truong va xin Chien huu Tong Hoi Truong chuyen lo moi cua Hoi Ai Huu Hai Quan Houston, Texas den tat ca quy Nien Truong va quy Chien huu Hai Quan toi tham du Le Tuong Niem va Phat Huy Tinh Than Chien Dau Hoang Sa, se do Hoi Ai Huu Hai Quan Houston, Texas to chuc vao ngay 20 thang 01 nam 2008 tai Nha Hang Ocean Palace, Houston, Texas. Xin gui thu moi dinh kem.

  Tran trong,
  Luu Duc Huyen
  luudhuyen@yahoo.com
  Sent: Sat, 12 Jan 2008 1:25 pm


  To: nxduc@aol.com
  Subject: Moi Tham Du Le Tuong Niem Tu Si Hoang Sa

  Anh Duc than,

  Gui ANh va Hoi HQ Dallas-Fort Worth thu moi tham du LE TUONG NIEM TU SI Hoang Sa tại Houston, Texas (dạng Adobe Acrobat PDF). Nho ANh van dong va keu goi cac Chien Hai Quan Dallas_Fort WOrth tham su dong dao de noi len tinh than biet on va vinh danh cac anh em dong doi da anh dung hy sinh..

  Than chao,
  DH Huan
  Houston, Texas, USA
  tonydo2001@yahoo.com
  Sent: Tue, 8 Jan 2008 1:59 pm

 7. To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Subject: [hqtzdfwtx] Hop voi Lien Hoi

  Than goi qui anh chi,

  Nhu qui anh chi biet chung ta se co buoi hop final voi Lien Hoi de duyet xet qua chuong trinh Xuan Chien Si nam nay. Buoi hop nay dang ly ngay 6 thang 1 nam 2008 nhung vi chung ta ban sinh nhat chau anh chi Le va mot so anh em trong Lien Hoi cung co viec phai di Houston. Nen chung toi da de nghi hop vao ngay thu Bay 5 thang 1, 2008 cung tai tru so Cong Dong Fortworth va moi nguoi da dong y.

  Mong qui anh chi trong ban to chuc va qui anh chi nao muon tham gia de gop y cung xin moi.

  Buoi hop :ngay 5 thang 1 nam 2008 luc 2:00pm
  Dia diem Tru so Cong Dong Fortworth
  2901 East Pioneer Pkwy ( corner Susan St.)
  Arlington, Texas 76010

  Mong qui anh chi trong ban to chuc vui long den tham du va gop y kien va dat cau hoi neu co.

  Hội Trưởng Nguyễn Xuân Dục
  Coppell, Texas, USA
  nxduc@aim.com
  Date: Thu, 03 Jan 2008 00:31:48 -0500

 8. To: tombuinhaydu@hotmail.com, ytanvo@hotmai.com, bacsichat@sbcglobal.net, Nnguyenkhalat@aol.com, csqgdfw@yahoo.com, quanychuckpham@sbcglobal.net, Nnguyenkhalat@aol-motw.com, haiquantrungduong@yahoo.com, thaito@hotmail.com, dofamily@aol.com, andinhle@charter.net, lacbdq@yahoo.com, hoanvan09@yahoo.com, Butviet@aol.com, andy4gold@hotmail.com, HOIQUANCANHDFW@YAHOO.COM, tanyvo@sbcglobal.net, bacsichat@sbcglobal.net, loiho3@yahoo.com, NVDALLASUS@ont.com, tule025@yahoo.com, dallasvnradio@yahoo.com, nxduc@aim.com, traudienk20@yahoo.com, thabdq@yahoo.com, phuong13khanh@yahoo.com, doanket@yahoo.com, phandinhminhaf@verizon.net, trungt18@yahoo.com, phil_h_tran@yahoo.com, csqgdfw@yahoo.com, nvdallas@ont.com, thoaile1137@yahoo.com, ngocbuibktd@sbcglobal.net, lkn7843@yahoo.com, vina@altinet.net, ctang54@yahoo.com, tommyvan8886@yahoo.com, tomha98@yahoo.com, cnthanh07@yahoo.com, tapchitgm@comcast.net
  Subject: Fwd: Dallas Veterans Day Parade Luncheon

  Thưa qúi vị,

  Như hôm trước chúng tôi có tường trình lại với Qúi vị . Phái đoàn VN đã ghi danh 7 vị đại diện đến lãnh giải thưỡng. Nay họ mới trã lời làchỉ được ghi danh đại diện 2 người màthôi. Do đó xin qúi vị vui lòng cho biết ai sẽ đại diện đến nhận lảnh giải thưởng này ASAP để chúng tôi gởi đến cô Elaine William.

  Những vị màchúng tôi đã đề nghị vàghi danh : BS Phạm Văn Chất ( CTLH), C/H Bùi Quang Thống (PCTLH/GDMD) ,N/T Lê Chu (TD), Cô Nguyễn Thái Thủy (CDDallas), C/H Lê Văn Thông (KQ), C/H Nguyễn Văn Lạc (BDQ), C/H Nguyễn Phú (TQLC).

  Nguyễn Xuân Dục
  Coppell, Texas, USA
  Coordinator
  AFRVN@DFW
  Date: Sat, 05 Jan 2008 09:31:01 -0500
  From: nxduc@aim.com


  To: nxduc2002@yahoo.com
  Cc: Elaine.Williams: dallascityhall.com
  http://dallascityhall.com
  Subject: Dallas Veterans Day Parade Luncheon

  Dear Mr. Nguyen,

  Congratulations on winning 3rd place in the Parade Patriotic Unit category. Ms Elaine Williams forwarded your RSVP to the Luncheon to me for response. Unfortunately we can not accomodate all seven of your representatives. I am sorry but, we can only accomodate two guests per award winner.

  Please let Ms Williams know who will attend and represent your group. We appreciate your support of the parade, and again, I apoligize that all of your group can not attend.

  Sincerely,
  King Moss II
  LTC, USAR (Ret)
  Vice Chairman
  Dallas Veterans Day Parade
  972-613-1870
  From: kingmoss2@tx.rr.com
  Date: Wed, 2 Jan 2008 9:03:54 -0600

back to top