Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-07|Tháng 02-07|Tháng 03-07|Tháng 04-07|Tháng 05-07|Tháng 06-07| Tháng 07-07| Tháng 08-07| |Tháng 09-07|Tháng 10-07|Tháng 11-07|Tháng 12-07

Tin Biển Tháng 9 Năm 2007 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Subject: Ca?m Ta.

  Chu'ng to^i vo^ cu`ng ca?m ki'ch ddu+o+.c quy' Nie^n Tru+o+?ng , quy' chie^'n hu+~u va` gia ddi`nh dde^'n du+. le^~ Ca^`u Sie^u va` Ho^. Nie^.m cho Hu+o+ng Linh Nha.c Ma^~u to^i {tha^'t lo^.c ta.i Thu? DDu+'c, Vie^.t Nam} ta.i chu`a Bo^` DDe^` DDa.o Tra`ng o+? tha`nh pho^' Sachse, tie^?u bang Texas.

  Tha^.t la` Co^ng D Du+'c vo^ lu*o*.ng .

  Xin cha^n tha`nh ca?m ta. va` ki'nh chu'c quy' vi. tha^n ta^m thu*o*`ng AN LA.C va` va.n su*. may ma('n .

  Tra^`n DDa.i Trung {kho'a 18 Trung Ta^m Hua^'n Luye^.n Ha?i Qua^n Nha Trang} & gia ddi`nh
  Dallas, Texas, USA
  trungt18@yahoo.com
  Sent: Fri, 14 Sep 2007 1:09 am

 2. To: viethai712@yahoo.com; nvtbkp86@aol.com; doimoinews@comcast.net; sn68pbc@yahoo.com; phiendan2000@yahoo.com; nthuat@sympatico.ca; nangtheky21@yahoo.com; achauthoibao@yahoo.com; dothuan@sbcglobal.net; tamvole@thuvienvietnam.com; khaiqnguyen@yahoo.com; tamvole@yahoo.com; ndkhanh@optusnet.com.au; alphonse.lefur@wanadoo.fr; dtnieus@comcast.net; nguyen.myloan@neuf.fr; catlan84@gmail.com; vietduongnhan2@yahoo.fr; caocan2000@yahoo.com; phantanhai@vietbao.com; thac.ta@gmail.com; pnn943@aol.com; thangthuythanh@hotmail.com; huyphuong37@sbcglobal.net; lmqpvn06@gmail.com; phandinhminhaf@verizon.net; pilotphiho@yahoo.com; ashqvnch@hotmail.com; kieumyduyen1@yahoo.com
  Cc: NXDuc@aim.com; luonguyen2133@yahoo.com; Tuongdaiflorida@yahoo.com, trantuanduc@sbcglobal.net
  Subject: Tuong Dai Chien Si Viet My Florida

  Than gui quy anh chi,

  Truoc het toi cam on anh Viet Hai da giup Uy Ban Van Dong (UBVD) Tuong Dai noi rieng va Cong Dong Vie^.t Nam (CDVN) Florida noi chung trong cong tac van dong xay cat Tuong Dai Chien Si Viet My ngay tu ngay dau. Lan nay anh cung nhanh chong pho bien den quy than huu de nho post len Website nhung tai lieu ve Tuong Dai cua chung toi.

  Chung toi cung cam on anh Truc Ho, Nam Loc, Viet Dzung hua se tiep tay giup do chung toi. Dac biet la trong cuoi thang 8, 2007 anh Huy Phuong da phong van toi (Chu tich Hoi Dong Dai Bieu (HDDB)/CDVN/FLorida & Chu tich UBVD) va anh Pham Ngoc Cuu (Chu tich HDDB/CDVN/Orlando & De I Pho Chu Tich UBVD) ve chuong trinh Tuong Dai tren dai SBTN {San Jose, California}. Anh Phan Dinh Minh phong van toi tren dai phat thanh o Dallas, Texas.

  Chung toi han hanh nho quy than huu vui long post len Website cua quy vi mot phan hay tat ca nhung tai lieu sau dda^y tuy theo su thuan tien cua quy vi. Neu duoc su chap thuan xin vui long gui cho toi dia chi Website cua quy vi de toi pho bien trong cong dong nguoi Viet o Florida va doc gia cua to "Florida Viet Bao" do toi lam chu nhiem.

  La' Thu+ Va^.n DDo^.ng (da.ng Adobe Acrobat PDF)

  Phie^'u U?ng Ho^. Tu+o+.ng DDa`i (da.ng Adobe Acrobat PDF)

  Mo^ Hi`nh Tu+o+.ng DDa`i (da.ng Adobe Acrobat PDF)

  Ba`i Vie^'t Gio+'i Thie^.u Co^.ng DDo^`ng Ngu+o+`i Vie^.t Quo^'c Gia ta.i tie^?u bang Florida & U?y Ban Tu+o+.ng DDa`i (da.ng Adobe Acrobat PDF)

  Ho^`n Tu+? Si~ cu?a Uye^n So+n (da.ng Adobe Acrobat PDF)

  Xin gioi thieu voi quy vi anh Nguyen Van Luong (luonguyen2133@yahoo.com) la De I Pho CT/UBCH/CDVN/FL & De II Pho CT/UBVD.

  Thay mat UBVD Xay Dung Tuong Dai Chien Si Viet My Florida toi xin cam on su giup do cua quy vi.

  Chu Ba Yen
  Florida, USA
  yenchu36@aol.com
  yen.chu@eds.com
  Sent: Thu, 13 Sep 2007 9:18 pm


  To: Pham Kim "nvtbkp86@aol.com"; Bao DoiMoi_PA "doimoinews@comcast.net"; Cat Bien "sn68pbc@yahoo.com"; Phien Dan "phiendan2000@yahoo.com"; Le Dinh "nthuat@sympatico.ca"; Le Binh "nangtheky21@yahoo.com"; Tran Huy Tho "achauthoibao@yahoo.com"; Thuan Do "dothuan@sbcglobal.net"; Phan Tan "tamvole@thuvienvietnam.com"; Nguyen Quoc Khai "khaiqnguyen@yahoo.com"; Tam Phan "tamvole@yahoo.com"; Nguyen Dinh Khanh "ndkhanh! @optusnet.com.au"; Alphonse Lefur "alphonse.lefur@wanadoo.fr"; Tran Nieu "dtnieus@comcast.net"; Nguyen My Loan "nguyen.myloan@neuf.fr"; Ngo van Tuan "catlan84@gmail.com"; Viet Duong Nhan "vietduongnhan2@yahoo.fr"; Nguyen Cao Can "caocan2000@yahoo.com"; Phan Tan Hai "phantanhai@vietbao.com"; Phan Dinh Minh "phandinhminhaf@verizon.net"; Tran Ba Hoi "pilotphiho@yahoo.com"; Tran Trong An Son "ashqvnch@hotmail.com"; An Nguyen "kieumyduyen1@yahoo! .com"
  Cc: Chu Ba Yen "yenchu36@aol.com"; Chu Ba Yen "yen.chu@eds.com"; Ta Xuan Thac "thac.ta@gmail.com"; Phan Nhat Nam "pnn943@aol.com"; Chu Tat Tien "thangthuythanh@hotmail.com"; Huy Phuong "huyphuong37@sbcglobal.net"; Vo Dai Ton "lmqpvn06@gmail.com"
  Subject: Fwd: Tuong Dai Chien Si Viet My Florida

  Kinh quy anh chi em,

  Vi nghia cu+~ cao dep cua du a'n Tuong Dai Chien Si Viet My tai Florida, xin quy vi hay dang tay cong tac trong viec keu goi dong huong yem tro+. muc tieu nay. Dinh kem la cac bai viet ve du an va cong tac. Tuong cung nen biet nha bao Chu Ba Yen da lien tuc hoat dong tich cuc cho Cong DDo^`ng Vie^.t Nam tu nhung nam dau tien voi cac chuong trinh ti nan keu giup thuyen nhan, nhung cong cuoc cuu giup dong huong bao lut,..., nay la du an cao quy: Tuong Dai Chien Si Viet My tai Florida.

  Xin cam on su hop tac quy bau cua tat ca cac anh chi. em. Moi thac mac xin lien lac truc tiep voi anh Chu Ba Yen.

  Viet Hai
  Los Angeles, California, USA
  viethai712@yahoo.com
  Sent: Tue, 11 Sep 2007 12:35 am


  To: TongHoiHQHH. VNCH@gmail. com; TongHoiHQHH. VNCH@vietnamnavy .com; aihuuhqhhsd@ gmail.com; bathongle41@ yahoo.com; anpham013@juno. com; ashqvnch@hotmail. com; avuxuan@yahoo. com; snguyen@aqualung. com; nguyenhuychang@ yahoo.com; vinhchau1208@ yahoo.com; tvc1920@yahoo. com; bdluotsong@yahoo. com; cuphamroger@ yahoo.com; dau.le@swpc. siemens.com; donghuule@juno. com; donle77@yahoo. com; nxduc@aim.com; dinhhauha@optusnet. com.au; haloanbi@aol. com; haochile@sbcglobal. net; hienphuc281@ yahoo.com; hiepdang@swbell. net; hieutonthat@ yahoo.com; tranbanh@cs. com; philliphvo@aol. com; trinh.tien.hung@ sympatico. ca; voongaiv@yahoo. com; phiendan2000@ yahoo.com; lh3415@aol.com; thailainguyen@ yahoo.com; qxlam@yahoo. com; lienmai@hotmail. com; wlee277@yahoo. com; dongvan@sbcglobal. net; obien32000@yahoo. com; miang44@yahoo. com; hangocminh@hotmail. com; npham@ehshouston. org; minhsn12@yahoo. com; lecmg@yahoo. com; nguyenhuychang@ hotmail.com; liemthanhnguyen@ yahoo.com; thieuk22@yahoo. com

  cc: luonguyen2133@ yahoo.com; khuc_dkhuc@yahoo. com

  cc: Khuepham@cox.net, hnguyen99_99@yahoo.com, chanh_dang@sbcglobal.net, Kedo33@Bellsouth.net, spanishbeach@gmail.com, Nnquynh@aol.com, Thumaibui@cox.net, LeonNguyen@aol.com, Nguyentong2@Netzero.com, Ichnguyen31@yahoo.com, tonydo2001@yahoo.com, My-Linh_Ha@raytheon.com, trantuanduc@sbcglobal.net, ngynd@yahoo.com, luudhuyen@yahoo.com, trantin678@yahoo.com, ashqvnch@hotmail.com, vgpgermany@gmx.net, nhuttqt@yahoo.com, NXDuc@aim.com, petervu22@yahoo.com, nguyen_dkhuc@yahoo.com, phunghocthong@yahoo.com.au, BDLuotsong@yahoo.com, miang44@hotmail.com, loc.tran@siemens.com, hq611@juno.com, hqtzdfwtx@yahoogroups.com

  cc: trantuanduc@sbcglobal.net, haiquantrungduong@yahoo.com

  Subject: Ky Niem Ngay Hoang Sa 2008

  Kính gửi quý Niên Trưởng và Chiến hữu HQ,

  Tôi hân hạnh gửi đến quý vị Thư Mời của Ủy Ban Vận Động Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Florida để tham dự Ngày Kỷ Niệm Trận Hải Chiến Hoàng Sa năm 2008. Buổi tổ chức được sự bảo trợ của Ban Đại Diện CĐVN Tiểu bang Florida và sự tham dự của Hội HQ và HHTT Florida nhằm mục đích Vinh Danh QLVNCH và Tri Ơn Chiến Sĩ Vị Quốc Vong Thân.

  Chúng tôi nhờ Tổng Hội và Hội HQ đưa lên Website Thư Mời này. Chúng tôi cũng nhờ quý vị chuyển đến các chiến hữu để chúng ta có cơ hội gặp gỡ nhau trong Ngày Kỷ Niệm này.

  Thư Mời (da.ng Adobe Acrobat PDF)

  Thư Mời này có tính cách tổng quát để quý vị dự trù chương trình tham dự. Chúng tôi sẽ phổ biến chương trình chi tiết đến quý vị sau.

  Để cho buổi tổ chức được chu đáo, tôi xin đón nhận tất cả ý kiến của quý vị.

  Trân trọng
  Chu Bá Yến
  Florida, USA
  hoangsa2008@ yahoo.com
  Sent: Sat, 8 Sep 2007 8:00 pm

 3. To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Subject: Tin tu+'c sinh hoa.t

  Than goi qui anh chi,

  • Ngay 30 thang 9 la ngay Huy Nhat Thanh To Hai Quan Vie^.t Nam Co^.ng Ho`a. Chung ta se to chuc tai:

   Tru so Cong Dong Ngu+o+`i Vie^.t Quo^'c Gia ta.i Dallas
   3221 Belt line Road
   Garland, Texas 75044
   USA
   tu 2:00 Pm den 8:00 Pm

   Qui anh chi mac dong phuc va quan phuc neu co. Ban Quoc Quan Ky gom cac ban Trung, Thuoc, Dan, No, Cuong, Hung, Hoan. Hai ban Dan va Cuong xin mang theo guom. Ban Te, xin anh Con nhac nho dum.

   Anh Trần Đại Trung neu con thiep mời xin gửi cho 3 tòa báo (But Viet, Nguoi Viet va Viet weekly news) va 3 dai phat thanh ( dai Tieng nuoc toi của Thai Hoa Lộc, dai VN Thu Nga, va dai 1600 AM ) tai Garland, Texas.

   Thiep Moi Le Huy Nhat Thanh To Hai Quan Viet Nam Cong Hoa - ngay 30 thang 9 nam 2007

   Thiệp Mời Tham Dự Lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần
   Thánh Tổ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa
   2:00 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 30 tháng 9 năm 2007

  • Xin y kien v/v du tru to chuc ngay hop mat Hai Quan nhan ky niem thu 56 ngay thanh hinh Hai Quan Vie^.t Nam Co^.ng Ho`a {6 tha'ng 3 na(m 1952} vao dau nam 2008.

  • Chu'ng to^i nhan duoc hung tin tu gia dinh anh Do Trong Le (Kho'a 12) su ra di cua than mau chi Le la cu ba Nguyen Thi Thanh phap danh Duc Am mat ngay 5/9/2007 tai Ha Noi, Viet Nam. Huong tho 81 tuoi. Mot so anh chi trong va ngoai Ban Chap Hanh da den phan uu cung anh chi Le va gia dinh truoc ngay anh chi ve Viet Nam lo tang che cho cu. Hoi da trich ra mot so tien la $100.00 US de nho anh chi giup trong viec phung dieu cu ba tai Viet Nam. Nhan dip nay qui anh chi tham du cung da dong gop them mot so tien va cung nho anh chi Le giup chuyen.

  • Chung toi xin y kien qui anh chi ve viec to chuc gioi thieu sach Hai Su do Hoi Dong Hai Su an loat va tap truyen Can Truong Trong Chien Bai cua Pho' DDe^` DDo^'c Ho^` Va(n Ky` Thoa.i, Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa.

   Quảng Cáo Sách (dạng Adobe Acrobat PDF)

   Phiếu Mua Sách (dạng Adobe Acrobat PDF)

   Phê Bình Sách (dạng Adobe Acrobat PDF)

  Than ai,
  Nguye^~n Xua^n Du.c
  Coppell, Texas, USA
  nxduc@aim.com
  nxduc2002@yahoo.com
  Sent: 09/13/2007 8:01 PM

 4. To: Duc Xuan Nguyen "NXDuc@aim.com"
  cc: haiquantrungduong@yahoo.com, trantuanduc@sbcglobal.net
  Subject: Hình Ảnh Ngày Tri Ân Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa

  Ngày Thứ Bảy, 15 tháng 9 năm 2007, Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth, Texas đã đến tham dự ngày tri ân Thương Phế Binh (TPB) Quân Lực VNCH do Liên Hội Chiến Sĩ VNCH tại Dallas-Fort Worth tổ chức tại nhà hàng Thanh Thanh ở Arlington, Texas.

  Với sự tham dự đông đủ các Hội đoàn và đồng bào địa phương yểm trợ ... anh em Hải Quân đã cùng có mặt để cùng yểm trợ ngày tri ân này.

  Được biết số tài chánh thu được sẽ được gởi về giúp các anh em TPB/Quân Lực VNCH với những tiêu chuẩn được một ủy ban của Liên Hội cưú xét hồ sơ. Ưu tiên cho những chiến binh thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, không trực thuộc các đơn vị có hội ái hưũ tại hải ngọai ...

  Hình Ảnh Liên Hội Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA Tri Ân Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa

  From: Thomas Nguyen "delivery@smilebox.com"
  Sent: Sun, 16 Sep 2007 12:41 pm

 5. To: Do Trong Le "ltd1940@hotmail. com"
  4620 Friars Ln
  Grand Prairie, Texas 75052
  USA

  cc: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Subject: Thanh Kinh Phan Uu

  Chu'ng to^i vo^ cu`ng dau buon hay tin Nhac Mau Nien Truong Do Trong Le

  Cu. Ba` Nguyen Thi. Tha`nh
  Pha'p Danh Du+'c A^m

  vua that loc sa'ng nay September 05, 2007 nham nga`y 24 thang 7 nam Dinh Hoi tai Ha` No^.i , Việt Nam . Huong tho 81 tuoi .

  Chu'ng to^i xin cha^n tha`nh chia buo^`n cu`ng Anh Chi Nie^n truong Le^~ va` tang quyen . Nguyen cau Huong Linh Cu. Ba` Du+'c A^m so+'m duoc sie^u thăng ve^` co~i Nie^'t Ba`n .

  Tran Dai Trung va` gia di`nh do^`ng THA`NH KI'NH PHA^N U'U
  Dallas, Texas, USA
  trungt18@yahoo.com
  Date: Wed, 5 Sep 2007 14:10:30 -0700 (PDT)

back to top