Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-13| Tháng 02-13| Tháng 03-13| Tháng 04-13| Tháng 05-13| Tháng 06-13| Tháng 07-13| Tháng 08-13| Tháng 09-13| Tháng 10-13| Tháng 11-13| Tháng 12-13|

Tin Biển Tháng 6 Năm 2013 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. Video Kỷ-Niệm Ngày Quân-Lực Việt Nam Cộng Hòa, Thứ Bảy, 22 tháng 6 năm 2013, tại Arlington, Texas, USA & Lễ Khởi-Công Xây-Cất Tượng-Đài Chiến-Sĩ Việt Mỹ
 2. Hình Kỷ-Niệm Ngày Quân-Lực Việt Nam Cộng Hòa, Thứ Bảy, 22 tháng 6 năm 2013, tại Arlington, Texas, USA & Lễ Khởi-Công Xây-Cất Tượng-Đài Chiến-Sĩ Việt Mỹ
 3. To: Tổng Hội Hải Quân VNCH Tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Subject: Tin buồn và phân u`u

  Chúng tôi vu`̀a nhận đu`o`̣c tin bà Lê Thị Lan ̣ ( Người Nhái Lê Quán ) nhũ danh Mạc tḥị Lan vu`à thất lộc tại Carrollton , Texas, ngày 22 tháng 6 năm 2013. Hu`o`̃ng thọ 79 tuổi .
  Tang lễ sẽ đu`o`̣c cu`̃ hành vào ngày thu`́ sáu 28 tháng 6 năm 2013 tại nhà quàn Restland 13005 Greenville Ave., Dallas Texas75243.
  Trăn trọng thông báo, qúi no`i nhận tùy nghi.

  Tổng Hội Hải Quân VNCH
  tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Sent: Monday, June 24, 2013 1:55 PM


  Phân u`u

  Tổng Hội Hải Quân vu`̀a nhận đu`o`c̣ tin :

  Bà Lê Thị Lan (phu thê Người Nhái Lê Quán, Tru`o`̉̉ng khối EOD) nhũ danh Mạc thị Lan vu`̀a thất lộc tại Carrollton, Texas ngày 22 tháng 6 năm 2013. hu`o`̃ng thọ 79 tuổi.
  Thay mặt Tổng Hội H̉ải Quân, thành kính chia buồn cùng tang quyến và gia đình các cháu Quân, Quỳnh, Linh và Quyến. Nguyện cầu hu`o`ng linh bà Mạc thị Lan so`́m vào cỏi Phật.

  HQ Nguyễn Xuân Duc
  Tổng Hội Tru`o`̉ng

 4. Mừng Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, 19 tháng 6 {dạng Microsoft Office Power Point PPSX}

back to top