Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth và vùng phụ cận - Ngày Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ tại Dallas, Texas, U.S.A., Thứ Bảy, 11/11/2000

November 11, 2000 Veterans Day in Dallas, Texas, U.S.A.

Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth và vùng phụ cận đã được các hội đoàn quân đội tại địa phương ủy nhiệm làm trưởng ban tổ chức ngày diễn hành lần đầu tiên tại downtown Dallas trong ngày Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ 11-11-2000. Mặc dù Hội Hải Quân Trùng Dương cũng đã làm năm ngoái nhưng không phải tại trung tâm thành phố. Năm nay Hội Hải Quân Trùng Dương sẽ không dẫn đầu hàng quân mà chỉ đứng ra điều động thôi vì một vài lý do tế nhị với các hội bạn.

November 11, 2000 Veterans Day in Dallas, Texas, U.S.A.

Sự tham dự kỳ này gồm tất cả các lực lượng quân sự như Hải Quân, Không Quân, Nhảy Dù, Nha Kỹ Thuật, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Ðộng Quân, Cảnh Sát Quốc Gia, Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị, Võ Bị Quốc Gia, Trường Chiến Tranh Chánh Trị, và dân chính. Sau đây để sơ qua đội hình diễn hành của Cựu Chiến Binh Việt Nam Cộng Hòa.

November 11, 2000 Veterans Day in Dallas, Texas, U.S.A.

Dẫn đầu hàng quân là một đại kỳ Việt Nam Cộng Hòa trải rộng với 10 thiếu nữ mặc áo dài vàng. Sau đó khoảng 10 bước là một cựu niên trưởng của Tiểu Ðoàn 6 Nhảy Dù. Kế tiếp là toán Quốc Quân Kỳ Việt Mỹ và Tổng Tham Mưu với 5 người hầu kỳ. Tiếp theo là dàn Quân và Hiệu Kỳ của Hải Quân, Không Quân, Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Võ Bị, và Chiến Tranh Chánh Trị. Rồi đến 3 đại diện với quân phục chỉnh tề (đại lễ và kiếm) là Hải Quân, Võ Bị, và Chiến Tranh Chánh Trị. Kế đó là hàng quân với quân phục đầy đủ và chỉnh tề. Sau hàng quân là 3 dân chính đại diện cho dân chúng Việt Nam Cộng Hòa. Sau cùng là đoàn dân chính tay cầm cờ Việt Mỹ và bảng khẩu hiệu.

November 11, 2000 Veterans Day in Dallas, Texas, U.S.A.

Trân trọng, Nguyễn Xuân Dục

November 11, 2000 Veterans Day in Dallas, Texas, U.S.A.

 

back to top